Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Financiering van het landschap

  Financiering van het landschap

  - 3 oktober 2009 -

  Op 30 september 2009 maakten de 12 provinciale Landschappen en Rabobank in Nieuwspoort bekend dat zij samen gaan werken aan de financiering van het landschap. De provinciale Landschappen stellen dat het nu tijd is om het landschap versterkt onder de aandacht te brengen van politiek en burger, om daadwerkelijk het verschil te maken.

  Nieuwspoort Het provinciale Landschap staat voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Centrale elementen zijn de regionale focus, de mensgerichtheid, en de trits natuur, landschap en cultuurhistorie. Provinciale Landschappen richten de blik verder dan alleen de eigen terreinen; ze hebben een visie op de ontwikkelingen in het regionale landelijk gebied.

  De ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn legio. Voor het landschap zijn die echter veelal desastreus. Er is sprake van een afname van het landbouwareaal, van het dichtslibben van de open ruimte door verstedelijking en uitbreiding van de infrastructuur. Economische ontwikkeling resulteert in een industrialisering van de landbouw en een ontkoppeling van de relatie met de grond. Dat alles met gevolg dat de afgelopen eeuw meer dan de helft van de landschapselementen uit het Nederlands landschap is verdwenen. Ons landschap wordt eentonig en gelijkvormig. Het traditionele, kenmerkende, cultuurhistorische landschap verdwijnt. Bovendien neemt de verrommeling toe. En dat terwijl nota bene de overheid zelf geconstateerd heeft dat het landschap netto 18 miljard euro waard is!

  Gelukkig is de politiek-bestuurlijke belangstelling voor het landschap recent toegenomen, zoals onder meer blijkt uit de Agenda Landschap van LNV. Kernpunten daarin zijn versterking van de publieksparticipatie en de noodzaak voor duurzame investeringen in het landschap. Met een versterking van de rol van de provincies.

  Op veel plaatsen is sprake van een toenemende interesse van de burger bij zijn/haar eigen leefomgeving. Ook de belangstelling van het bedrijfsleven een duurzame bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving neemt toe. Dat alles maakt een streekgerichte aanpak kansrijk. Ten slotte duiden ook veranderingen in het Europese landbouwbeleid op een herwaardering van het landelijk gebied. Het taakgebeid van het provinciale Landschap.

  De provinciale Landschappen stellen dat het nu tijd is om het landschap versterkt onder de aandacht te brengen van politiek en burger, om daadwerkelijk het verschil te maken. De provinciale Landschappen zien daarbij in de samenwerking met de Rabobank unieke mogelijkheden om duurzame financiering van het landschap van de grond te tillen. Duurzaam, in de zin van investeren in de streek, in de zin van lange termijn, en in de zin van breed gedragen door de burger, de locale bevolking. Daarvoor moet niet alleen intens worden samengewerkt in het landelijk gebied met andere partijen, er zijn ook nieuwe allianties nodig. De provinciale Landschappen gaan samen met de Rabobank die uitdaging graag aan, en nemen het voortouw.

  Een goede streekvisie is noodzakelijk voor het vormen van partnerships en het zoeken naar streekgerichte financieringsbronnen. Randvoorwaardelijk bij dit alles is een meedenkende en voorwaardenscheppende overheid.

  De ontwikkeling van streekrekeningen biedt een geweldige kans om de duurzame financiering van het landschap een boost te geven. De provinciale Landschappen, als belangrijke partij in het landschap, zetten er graag en met ambitie de schouders onder en vervullen een voortrekkers- en regisseursrol. In het besef dat financiering van het landschap, i.e. mogelijkheden zoeken om een karakteristiek landschap te herstellen en te behouden, de meeste kans van slagen heeft bij een regionale insteek. Daar zit immers de verbondenheid, de energie en de expertise.

  Bron: De12Landschappen


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^