Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > D66 en GroenLinks in verzet tegen afbraak natuurbeleid

  D66 en GroenLinks in verzet tegen afbraak natuurbeleid

  - 28 oktober 2010 -

  Woensdagavond 27 oktober zijn twee moties aangenomen in reactie op het regeerakkoord over natuur.

  Tweede Kamer De eerste motie betekent dat het kabinet met provincies, natuurorganisaties en de landbouwsector moet overleggen over de invulling van de bezuinigingen op natuurbeleid. In dezelfde motie staat dat het kabinet moet voorkomen dat de kwaliteit van het beheer van bestaande natuurgebieden in het natuurnetwerk achteruitgaat. Mede door een intensieve lobby en de actie van Natuurmonumenten schaarde de hele Tweede Kamer zich woensdagavond achter een oproep hiertoe van D66. De andere aangenomen motie werd ingebracht door Groen Links. Hierin wordt de regering verzocht om een integrale visie te ontwikkelen op de te behalen doelen voor milieu, natuur en klimaat.

  Steunbetuigingen
  Natuurmonumenten is uiteraard verheugd dat de moties zijn aangenomen en natuur de afgelopen dagen hoger op de agenda is gekomen. Hieraan heeft de actie ‘als je van natuur houdt, dan kom je nu in actie’ duidelijk bijgedragen. Vanochtend waren 27.000 ondertekende petities en sms-berichten binnen. Tegelijkertijd begint ‘de strijd’ eigenlijk nu pas echt en blijft het noodzakelijk om aandacht te vragen voor de slechte gevolgen voor natuur en landschap van dit regeerakkoord. Handtekeningen voor de actie zijn dan ook nog steeds welkom!

  De moties:

  Nr. 31 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.
  Voorgesteld 27 oktober 2010

  De Kamer,

  gehoord de beraadslaging,

  overwegende, dat het kabinet bij herijking van de ecologische hoofdstructuur (ehs) de nadruk wil leggen op kwaliteit, inrichting en beheer;

  overwegende, dat het kabinet het natuurbeleid wil decentraliseren naar de provincies;

  overwegende, dat per provincie de stand van realisatie ehs verschilt;

  verzoekt de regering om de inhoudelijke invulling van de geplande bezuinigingen, ruimtelijke opgave en tijdpad in overleg met provincies, natuurorganisaties en de landbouwsector nader vorm te geven;

  verzoekt de regering om te voorkomen dat de kwaliteit van beheer van bestaande natuurgebieden in de ehs achteruitgaat,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Pechtold
  Halsema
  Cohen
  Rouvoet
  Roemer
  Thieme

  Nr. 39 MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S.
  Voorgesteld 27 oktober 2010

  De Kamer,

  gehoord de beraadslaging,

  constaterende, dat het regeerakkoord aansluiting zoekt bij de klimaat- en energiedoelstellingen zoals die in Europa zijn afgesproken;

  constaterende, dat ook op het terrein van milieu, natuur en biodiversiteit internationale afspraken zijn gemaakt, maar dat niet duidelijk is hoe de verminderende ambities van het kabinet aansluiten bij die afspraken;

  constaterende, dat het voor het milieu-, klimaat- en natuurbeleid van belang is om een strategie te hebben op de vergroening van onze economie, inclusief bijbehorende maatregelen;

  verzoekt de regering om een integrale visie te ontwikkelen op de te behalen kabinetsdoelen voor milieu, natuur en klimaat, dit vergezeld te laten gaan van een integrale doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoekcentrum Nederland zoals dat gebruikelijk is, en dit voor Prinsjesdag 2011 aan de Kamer te presenteren,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Halsema
  Pechtold
  Cohen
  Thieme
  Rouvoet
  Roemer

  Bron: Natuurmonumenten


  » Dossier Bezuinigingen op natuur

  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^