Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > 'Grotere rol particulier bevordert haalbaarheid EHS'

  'Grotere rol particulier bevordert haalbaarheid EHS'

  - 3 februari 2011 -

  Ondanks de forse bezuinigingen op het natuurbeleid zijn er wel degelijk mogelijkheden de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bijna geheel te realiseren, meent de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De federatie verwacht dat door meer betrokkenheid van boeren en particuliere eigenaren met minder geld meer gedaan kan worden.

  Landgoed Het voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de taakstelling rond de EHS na 20 jaar te herijken is verstandig, vindt de FPG. Alleen moet dat wel met de nodige wijsheid en deskundigheid en binnen bepaalde kaders gedaan worden. De federatie heeft daartoe voorstellen ingediend bij de staatssecretaris en de provincies.

  Het principe van de EHS is valide en moet naar de opvatting van de FPG worden gecontinueerd, waarbij het landschapsbeheer een essentieel onderdeel is. Door veel sterker in te zetten op particulier en agrarisch natuurbeheer zal het draagvlak voor het natuurbeleid sterk toenemen.

  De EHS zorgt voor het behoud van grote natuur- en cultuurhistorische waarden. Voor een belangrijk deel ligt de EHS op particuliere grond. De particuliere eigenaren mogen dan ook een passende beloning verwachten voor het collectieve belang dat zij dienen, meent de FPG. De EHS vertegenwoordigt daarnaast een zeer grote economische waarde, direct in toeristisch en recreatief opzicht en indirect via een optimaal woon- en werkklimaat.

  Het natuurbeheer in Nederland is naar de opvatting van de FPF wel aan herijking toe. De federatie vindt het belangrijk dat de ambities in overstemming worden gebracht met de financiėle middelen. Adequate vergoedingen voor het beheer van bestaande bossen, natuurterreinen en landschap staan voorop; de aanleg van nieuwe natuur komt op de tweede plaats. Het is onnodig en marktverstorend om met overheidsgeld de aankoop van grond te subsidiėren. Op verschillende manieren kan worden bijgedragen aan het 'opvangen' van bezuinigingen:

  • Het toelaten van meer marktwerking, waarbij particulieren als maatschappelijke ondernemers in staat worden gesteld landgoederen en natuurterreinen in eigendom of beheer over te nemen.
  • Het bijstellen van zeer moeilijk haalbare en kostbare natuurdoelen. Zo is bos makkelijker te realiseren dan heide of zandverstuiving.
  • Het temporiseren of het schrappen van moeilijk haalbare onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur.
  • Het slimmer en beperkter aanleggen van verbindingszones, waarbij particulieren en boeren optimaal worden ingeschakeld.
  • Het vereenvoudigen van regelgeving rondom natuur.
  • Het toepassen van het principe van verevening. Door onrendabel natuurbeheer te combineren met renderende activiteiten kan een economisch duurzaam geheel ontstaan. Particuliere landgoedeigenaren hebben hier veel ervaring mee. Dit betekent wel dat er enige ruimte moet zijn voor rendabele activiteiten.

  Bron: Groene Ruimte


  » Dossier Bezuinigingen op natuur

  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^