Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Stichting

  De Heimans en Thijsse Stichting

  Eli Heimans (1861-1914) en Jacobus Pieter (Jac. P.) Thijsse (1865-1945) waren Amsterdamse onderwijzers die aan het eind van de 19e eeuw in belangrijke mate verantwoordelijk waren voor de opbloei van de belangstelling voor de natuur in Nederland. Al in hun eerste publicaties, een serie eenvoudige boekjes over levensgemeenschappen, alsmede artikelen in kranten en in het door hen opgerichte tijdschrift De Levende Natuur, inspireerden zij jong en oud tot het beoefenen van de 'natuursport'.

  Heimans en Thijsse in het begin van hun samenwerking
  Heimans en Thijsse in het begin van hun samenwerking
  Omstreeks 1900 groeide bij natuurliefheb-bers het besef dat natuur en landschap bedreigd werden en bestond er de behoefte zich te organiseren teneinde de achteruitgang tegen te gaan. Mede op inititatief van Heimans en Thijsse ontstonden toen de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (1901) en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (1905).

  Heimans en Thijsse hebben door hun activiteiten grote invloed gehad op de belangstelling voor de natuur en de organisatie van de natuurbescherming in de 20e eeuw. Bovenal hebben zij velen geïnspireerd hun werk ten behoeve van de natuur voort te zetten. Dit werk wordt thans op een veel breder front uitgevoerd. De Stichting wil deze ontwikkeling ondersteunen in de geest van de voortrekkers Heimans en Thijsse. Vandaar de naam!

  Ontstaan van de Heimans en Thijsse Stichting
  Al kort na de dood van Heimans, in 1916, werd de E. Heimans Stichting opgericht met het doel het gedachtegoed van Heimans levend te houden. Na de dood van Thijsse ontstond een soortgelijk Comité Eerbetoon Dr. Jac. P. Thijsse dat in 1960 overging in de Stichting Dr. Jac. P. Thijsse Fonds. De beide stichtingen gingen in 1981 op in de Stichting Heimans en Thijsse Fonds. Uiteindelijk ontstond in 1993 de Heimans en Thijsse Stichting door fusie van deze stichting met de in 1977 opgerichte Stichting Heimans en Thijsse Bibliotheek.

  Doel van de Heimans en Thijsse Stichting
  De Heimans en Thijsse Stichting stimuleert de belangstelling voor de ontwikkeling van de natuurbescherming als culturele stroming. Ze helpt waardevol cultureel erfgoed op het gebied van de ontwikkeling van natuurbeleving, natuurstudie, natuurbehoud en natuureducatie te behouden en toegankelijk te maken. Daarnaast vervult zij de rol van katalysator en aanjager van nieuwe, eigentijdse initiatieven, ter versterking van de betrokkenheid bij en bevlogenheid voor natuurbehoud in Nederland.

  Er is sinds het begin van de 20e eeuw veel werk verzet op het gebied van de ontwikkeling van de natuurbeleving, de natuurstudie, het natuurbehoud en de natuureducatie. De Stichting helpt dit waardevolle culturele erfgoed te behouden en toegankelijk te maken. Zij doet dit door middel van:

  • Verwerven en bewaren van schenkingen en legaten van personen en instellingen ter bevordering van de ontwikkeling van het denken over en het omgaan met de natuur in Nederland. Dit materiaal: boeken, artikelen, manuscripten, tekeningen, foto's, etc. wordt ondergebracht in eigen bibliotheek en in eigen of andere archieven.
   In de Focus van het collectiebeleid (pdf) is vastgelegd welke bronnen en archieven worden verzameld.

  • Archiveren en catalogiseren van dit culturele erfgoed zodat het voor iedere belangstellende toegankelijk is en blijft.

  • Stimuleren van activiteiten op het werkterrein van de Stichting door het toekennen van de Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw) aan personen en instellingen die zich op een bijzondere wijze in het voetspoor van Heimans en Thijsse verdienstelijk hebben gemaakt.
  Klik hier voor het Beleidsplan 2012-2016 van de Heimans en Thijsse Stichting.

  De Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw)
  De Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw)
  Werkwijze van de Heimans en Thijsse Stichting
  De Stichting, die wordt gesteund door donateurs, beheert, met hulp van een beroepskracht en vrijwilligers, een uitgebreide bibliotheek en een indrukwekkend archief. De bibliotheek telt bijna 13.000 boeken en andere publicaties, waaronder vele klassieke uitgaven op het gebied van de veldbiologie, natuurbescherming en natuureducatie. Ook zijn vrijwel alle tijdschriften op dit gebied volledig aanwezig.
  Het archief omvat unieke persoonlijke documenten van vele biologen en natuurbeschermers die een vooraanstaande rol in de natuurbescherming en het natuurbeheer hebben gespeeld. Deze collectie wordt nog steeds uitgebreid. Het archief is sinds eind 2015 in bruikleen bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Het is ondergebracht in de Artis Bibliotheek, Plantage Middenlaan 45, 1018 DC Amsterdam.

  De Stichting verleent de Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw) aan personen en organisaties met uitzonderlijke verdiensten op het werkterrein van de Stichting.
  Klik hier voor het jaarverslag van de Heimans en Thijsse Stichting.

  Nieuwsbrief
  Het contact met donateurs wordt onderhouden door middel van symposia en andere donateursdagen, alsmede een Nieuwsbrief, die 2 tot 3 maal per jaar verschijnt.
  Een informatiefolder en een proef-exemplaar van de Nieuwsbrief zijn op te vragen bij de Stichting.
  Klik hier voor een beschrijving van de meest recente Nieuwsbrief en tevens links naar de overige beschikbare Nieuwsbrieven.

  Nieuwsmail
  In de Nieuwsmail, de digitale Nieuwsbrief van de Heimans en Thijsse Stichting, vindt u aankondigingen van activiteiten van de Stichting en links naar actuele berichten op de de website.
  De Nieuwsmail wordt ca. zes keer per jaar gratis verzonden en is tevens een aanvulling op de papieren Nieuwsbrief die de donateurs ontvangen.
  Klik hier voor een aanmeldingsformulier en links naar de reeds verschenen Nieuwsmails.

  Donateurs
  Zowel personen als instellingen kunnen donateur van de Stichting worden. Donateurs ontvangen de Nieuwsbrief en uitnodigingen tot het bijwonen van de uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs, symposia en donateursdagen. U kunt zich aanmelden als donateur door middel van een web-formulier via de link onderaan de pagina. De minimum donateursbijdrage is €10,- voor studenten, €22,50 voor overige personen en €65,- voor instellingen. U wordt bij aanmelding verzocht dit bedrag (of meer) over te maken op rekeningnummer NL52 INGB 0003 8310 69 (BIC code: INGBNL2A) t.n.v. Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam, onder vermelding van 'donatie'.
  De Heimans en Thijsse Stichting is een erkende ANBI instelling, waarvan de gegevens zijn opgenomen in de Kennisbank Filantropie. Dat betekent dat u giften/donaties kunt aftrekken van uw belasting, zie voor voorwaarden: www.belastingdienst.nl.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^