Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Midterm Review ILG wijst op financiŽle knelpunten om natuurdoelen tot 2013 te halen

  Midterm Review ILG wijst op financiŽle knelpunten om doelen tot 2013 te halen

  - 2 oktober 2010 -

  Minister Verburg van LNV heeft de landelijke rapportage Midterm Review Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt een overzicht gegeven van de voortgang van de ILG-opgave en de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten na drie jaar ILG.

  De minister stuurde tevens het eerste verslag van het Comitť van Toezicht ILG naar de Tweede Kamer. Er worden een aantal knelpunten gesignaleerd, zowel van financiŽle aard als systeemknelpunten. Verburg wil deze knelpunten dit najaar met de provincies bespreken en verwerken in een Bestuurlijke Agenda, waarin zij ook de adviezen van de Algemene Rekenkamer in het jaarverslag 2009 wil betrekken. Het ILG-budget kunnen de provincies gedurende de 7-jarige ILG-periodes flexibel inzetten zonder schotten tussen doelen, beleidsthema's of begrotingsjaren. De provincie heeft daarmee binnen de ILG-afspraken ruimte om de uitvoering te organiseren, toegesneden op de gebieden. Samen met de gemeenten en de waterschappen zorgen de provincies er voor dat de rijksdoelen uit het meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007-2013 geÔntegreerd worden met de inspanningen in de regio's. Rijk en elke afzonderlijke provincie hebben hiertoe in ILG-bestuursovereenkomsten afrekenbare prestatieafspraken gemaakt over welk deel van de rijksdoelen in de 7-jarige periode de provincie realiseert en welk rijksbudget daarvoor beschikbaar is.

  Geld raakt op en prestaties worden niet allemaal gehaald
  De resultaten tot nu toe laten zien dat naar verwachting in 2013 het geld op is en niet alle prestaties zijn gerealiseerd. Een deel van de prestaties wordt niet gerealiseerd omdat de budgetten opraken door hogere kosten en doordat de gebiedsprocessen meer tijd blijken te kosten. Het blijkt dat 31% van de budgetten is besteed en 34% verplicht. Dit betekent dat 65% van de middelen is belegd. Het lijkt erop dat provincies eerst het rijksaandeel in het budget uitputten. Bovenop het ILG#budget van het Rijk ter grootte van 3,9 miljard euro stellen provincies een kleine 2 miljard ter beschikking en derden 2,7 miljard euro. Het gaat hier om geldstromen die anders sectoraal zouden zijn ingezet, en die nu gebundeld worden.

  EHS en RodS
  De realisatie van de Ecologische HoofdStructuur (EHS) loopt wat betreft verwerving goed, al is niet uit de cijfers op te maken hoeveel grond al op de goede plek ligt. Natuurmeting op Kaart (NOK) 2010 zal hier meer duidelijkheid over geven. De overeengekomen prestaties voor inrichting zijn nog ver weg, maar de cijfers laten ook zien dat hier versneld wordt. Het beeld voor recreatie is vergelijkbaar. Ook hier verloopt de verwerving voor Recreatie om de Stad (RodS) voorspoedig. De inrichting gaat minder vlot; ook hiervan wordt de uitvoering versneld.

  Meer onteigening
  In de bestuursovereenkomsten is afgesproken dat de provincies gezamenlijk jaarlijks maximaal 10% areaal aankopen via gerechtelijke onteigening of volledige schadeloosstelling en dat bij de midterm review hierover eventueel nieuwe afspraken worden gemaakt. Over de afgelopen 3 jaar blijkt dat voor de EHS 1% en voor Recreatie om de Stad (RodS) 6% wettelijk is onteigend, dan wel volledig schadeloosgesteld, als percentage van de restanttaakstelling op 1 januari 2007. Provincies verwachten dat over het restant van de ILG-periode het percentage voor de EHS 13% en voor RodS op 51% per jaar zal zijn. Op basis van deze gegevens wordt verwacht dat voor beide doelen samen over de gehele ILG-periode maximaal 12% onteigend zal worden van de restanttaakstelling op 1 januari 2007. In de jaren na 2013 zal dit percentage naar verwachting snel oplopen.

  12.501 hectare voor EHS
  De middelen raken op voordat de provincies alle afgesproken prestaties halen. In sommige provincies begint dit al nijpend te worden. Op andere onderwerpen lijkt het budget binnen de ILG-periode tot 2014 niet te worden benut. Dat geldt waarschijnlijk voor de middelen voor functieverandering, het budget voor milieukwaliteit EHS, de bestedingen voor de leefgebiedenbenadering en het budget voor bodem en water. Provincies hebben 12.501 hectare aangekocht voor de EHS. Voor verwerving is 89% van het budget besteed, waarmee 60% van de prestatie is gerealiseerd. Met de juridisch vastgelegde middelen is het gehele budget voor verwerving benut. In de resterende ILG-periode zal 40% van de afgesproken prestatie nog gerealiseerd moeten worden, met beperktere middelen en hogere verwervingskosten. Bij inrichting is 23% van het budget besteed en is bijna de helft van het budget in verplichtingen vastgelegd. Voor 25% van het resterende budget zal nog 50% van de prestatie gerealiseerd moeten worden.

  Beheersubsidie voor 287.131 hectare
  De realisatie van de prestatie voor inrichting loopt iets achter. Dat heeft voor een deel te maken met de aankoop van de laatste benodigde hectares, voordat tot inrichting kan worden overgegaan en voor een ander deel met de benodigde voorbereidingstijd. Daarnaast is er een versnelling gekomen in de inrichting. Hierdoor is 10.261 hectare ingerichte natuur toegevoegd aan de EHS. Deze versnelling zet door: op dit moment is voor 19.679 hectare de inrichting in uitvoering. Beheersubsidie wordt verleend voor 287.131 hectare natuurterrein en agrarische gronden. Er is 8.565 hectare overgedragen aan de terreinbeherende organisaties. Bijna 70% van het budget is besteed of vastgelegd in beheerovereenkomsten.

  Reconstructie
  Van het landbouwbudget is al 64% besteed of vastgelegd. Van de rijksbijdrage is zelfs bijna 95% besteed of vastgelegd. Dat heeft te maken met de uitgaven van lopende landinrichtingen die al voor 2007 waren gestart en waarvan de uitvoering doorloopt tot in de ILG-periode. Van de 123 in de bestuursovereenkomsten overeengekomen bedrijfsverplaatsingen van intensieve veehouderijbedrijven in reconstructiegebieden zijn er inmiddels 28 gerealiseerd en nog 64 zijn in uitvoering. Procentueel gezien is reeds 25% van het budget besteed en 45% juridisch vastgelegd en in uitvoering. Drie van de vijf provincies verwachten de afgesproken opgaven in de planperiode te kunnen realiseren.

  Het rapport ILG in uitvoering - Midterm Review Investeringsbudget Landelijk Gebied en het verslag van het Comitť van Toezicht ILG van 22 juni 2010 is te vinden op de website van het ministerie van LNV.

  Bron: Groene Ruimte


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^