Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Onderzoek: natuurbeleid werkt

  Onderzoek: natuurbeleid werkt

  - 22 februari 2010 -

  Het verbinden van natuurgebieden in netwerken, zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000, is een overtuigend concept. De uitvoering kan echter beter om zo de gestelde doelen op tijd te realiseren. Dat blijkt uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Natuur waar de ministerraad mee heeft ingestemd.

  Ecoduct Het rapport wordt nu aan de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek wordt betrokken bij de besluitvorming in het kader van de brede heroverwegingen.

  Aanleiding voor het onderzoek is de zorg van de Europese Unie dat de doelstelling om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen, niet gehaald zal worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving laat aan de andere kant zien dat er ruimte is om het beleid doelmatiger te maken.

  Het rapport onderschrijft de door het Rijk ingezette weg om de EHS robuuster te maken en er voor te zorgen dat de gebieden beter op elkaar aansluiten. De doeltreffendheid van de EHS kan worden vergroot door de kwaliteit van de EHS meer gewicht toe te kennen dan de kwantiteit.

  Het IBO schetst opties om de vormgeving van de EHS te verbeteren en nog meer nadruk te leggen op de realisering van veerkrachtige natuur die zich kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Particulier en agrarisch natuurbeheer zijn volgens het IBO geschikte instrumenten. Agrarisch natuurbeheer is voor een beperkt aantal natuurtypen geschikt om de doelstellingen van de EHS te realiseren, maar kan vooral een rol spelen ter ondersteuning van de EHS.

  Het IBO stelt dat de uitvoering van het natuurbeleid in de praktijk slagvaardiger moet. Dit is vooral ook van belang voor het benodigde draagvlak in de samenleving voor natuur. Met de Crisis- en herstelwet komt het kabinet tegemoet aan de suggestie van het IBO om de administratieve lasten en stroperigheid aan te pakken. Ook de integratie van de bestaande natuurwetten tot één natuurwet draagt bij aan de door de samenleving gevraagde vereenvoudiging en verduidelijking.

  Het IBO constateert dat er voor het natuurbeleid forse financiële tekorten bestaan. Voor de periode tot en met 2018 gaat het om 2,2 miljard euro. Om de tekorten te verminderen doet het IBO de suggestie bij de realisering van de EHS meer nadruk te leggen op slimme combinaties van maatregelen, meer gebruik te maken van private bronnen en verbeterde vormgeving van de EHS. Ook het vermarkten van ecosysteemdiensten zou een bijdrage kunnen leveren aan een vermindering van de tekorten.

  Bron: Agrarisch Dagblad


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^