Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Natuurorganisaties willen snel herstel natuurgebieden

  Natuurorganisaties willen snel herstel natuurgebieden

  - 1 december 2007 -

  De natuurorganisaties Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland missen urgentie in de Nota van Antwoord die minister Verburg vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de invoering van Natura 2000. Duidelijk is wel dat de minister de noodzaak van natuurherstel onderkent die door het Milieu- en Natuurplanbureau recent is onderzocht, maar zij voegt nog niet de daad bij het woord.

  Natura2000 Aan de doelen die de minister stelt is immers geen tijdspad verbonden. De natuurorganisaties zijn positief over het streven van de minister naar snelle duidelijkheid rond de invoering van Natura 2000.

  In de Nota van Antwoord behandelt minister Verburg vragen en opmerkingen die zijn ingediend in het inspraaktraject voor de ontwerpaanwijzingsbesluiten van 111 van de 162 Natura 2000 gebieden. Eerder al riepen de natuurorganisaties het kabinet op de Natura 2000 gebieden maximaal te beschermen en vooral niet te treuzelen met de aanwijzing van deze gebieden.

  Over het tijdpad waarbinnen de doelen bereikt moeten worden, geeft de minister geen duidelijkheid. Verschillende natuurgebieden, zoals de Waddenzee, zijn er slecht aan toe. Nederland heeft in Europees verband afgesproken die natuur te herstellen. Maar de doelen die nu door LNV worden vastgelegd geven nog steeds geen duidelijkheid over de vraag wanneer dat herstel begint.

  Voor veel soorten en habitats is nog geen goede herstelopgave geformuleerd. Met tweederde van de soorten in ons land gaat het slecht. Een simpele optelling van de doelen per gebied laat zien dat er onvoldoende herstel voor de verschillende soorten bereikt wordt. Een voorbeeld hiervan is de blauwe kiekendief. De minister neemt in haar brief aan de Kamer die zorg niet weg.

  De natuurorganisaties zijn positief over het streven van de minister naar snelle duidelijkheid rond de invoering van Natura 2000. De minister heeft aangegeven de aanwijzingsbesluiten snel te willen afronden. Ook de handreikingen die de minister doet naar de recreatie- en economische sector van natuurgebieden zijn goed. Verburg wil snel meer duidelijkheid geven over de speelruimte die de gebruikers van natuurgebieden hebben. Bij de komende beheerplannen zullen in goed overleg met gebruikers en ondernemers duidelijke afspraken worden gemaakt.

  Natura 2000 is het netwerk van de belangrijkste Europese natuurgebieden. Door goede bescherming van deze gebieden helpen we de unieke Europese natuur en de soorten in die gebieden te behouden. In Nederland ziet het er voor tweederde van de beschermde soorten slecht uit. Soorten als grote vuurvlinder, purperreiger en geelbuikvuurpad dreigen hier uit te sterven. Zij kunnen het alleen redden als ze goed beschermd worden in het kader van Natura 2000.

  Bron: Vogelbescherming Nederland


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^